Z jaką częstotliwością prowadzi się szkolenia BHP?

Prawo pracy jasno wskazuje obowiązki szefa względem pracowników i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zadaniem pracodawcy jest nie tylko dbanie o przestrzeganie określonych norm. To także organizowanie prelekcji z tego tematu i testowanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćpowtarzane(a) cyklicznie.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Rodzaje szkoleń BHP

Każda osoba podejmująca aktywność zawodową zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to system norm określających ewentualne niebezpieczeństwa na wskazanym stanowisku. Pokazują one również ścieżki przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak należy się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy nauczania opracowuje pracodawca lub wyznaczona jednostka szkoląca. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego rozszerzania posiadanej(ych) kompetencji. Zwłaszcza osoby na stanowiskach nadzorujących powinny być ciągle na bieżąco z wszelkimi niuansami.

Powinność odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z przedmiotu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których pojawiają się elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju kurs kończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Stanowiska pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na drażniące warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Kto organizuje szkolenia?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie firm. Znajomość obowiązujących reguł chroni pracowników przed kontuzjami.

Dobrze przeprowadzone szkolenie powinno opierać się na warunkach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca.